Regulamin tygodniowych kursów windsurfingu

  1. Kurs należy opłacić w całości najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia przed pierwszymi zajęciami.
  2. Zajęcia odbywają się przez siedem kolejnych dni w godzinach 10-12 , a w przypadku złych warunków pogodowych w godzinach 16-18. O przeniesieniu zajęć decyduje instruktor.
  3. Uczeń ma obowiązek stawiać się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
  4. W przypadku choroby lub zdarzeń losowych nieobecność należy zgłosić do godziny 22 dnia poprzedniego. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia w dniu poprzednim zajęcia ucznia uważa się za zrealizowane bez możliwości odrobienia zajęć w innym terminie, a organizator nie zwraca za niewykorzystany dzień wpłaconych środków.
  5. Uczeń od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora.
  6. Uczeń nie stosujący się do poleceń instruktora, zakłócający prowadzenie kursu, celowo niszczący sprzęt i zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz bezpieczeństwu innych użytkowników akwenu, może zostać usunięty z zajęć w danym dniu lub do końca kursu. W takim przypadku organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane dni.
  7. Każdy uczeń i opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczne zapoznaniem się z regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.