Regulamin zajęć praktycznych na wodzie.

Regulamin zajęć szkoły windsurfingu WndSport Krynica Morska

  • Każdy uczestnik szkolenia windsurfingowego prowadzonego przez Wind Sport w Krynicy Morskiej przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń pokazywanych przez instruktorów może odmówić ich wykonywania. Przystąpienie do zajęć zwalnia z odpowiedzialności instruktora, o ile nie stwierdzi się uchybień związanych z bezpieczeństwem kursantów.
  • Z uwagi na to, że szkolenia windsurfingowe trwają 4 godziny dziennie, w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie, uczestnik każdorazowo ma obowiązek poinformować instruktora.
  • Obowiązkiem uczestnika kursu jest sprawdzić czy sprzęt windsurfingowydostosowany jest do jego możliwości fizycznych oraz sprawdzić stan techniczny sprzętu przydzielonego do zajęć na wodzie.
   • W takim przypadku uczestnik ma obowiązek powiadomić instruktora lub innego pracownika szkoły windsurfingu o wadach sprzętu. W przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia sprzętu lub jego elementów pracownikowi szkoły windsurfingu i przystąpienia do zajęć odbywających się na wodzie Wind Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użytkowania wadliwego sprzętu windsurfingowego.
  • Szkoła windsurfingu Wind Sport nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
  • Na okres trwania kursu obowiązek ubezpieczenia się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków jej uczestnika, oraz kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie szkoły windsurfingu Wind Sport.
  • Za uszkodzenie mienia lub zdrowia osób trzecich spowodowane przez uczestnika pod wpływem alkoholu środków odurzających jak również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu odpowiada sam uczestnik.
  • Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych warunki opisane w niniejszym regulaminie szkoły windsurfingu, są akceptowane przez rodziców i opiekunów którzy zobowiązani są do potwierdzenia przez podpisanie właściwego regulaminu.
  • Regulamin ten dotyczy imprez sportowych organizowanych przez Wind Sport i ma zastosowanie do szkoleń windsurfingowych, niezależnie od tego, czy uczestnicy szkoleń są początkujący czy zaawansowani.