Regulamin obozów stacjonarnych i grupowych kursów windsurfingu w Kyrynicy Morskiej

Regulamin obozów stacjonarnych. Regulamin obozów stacjonarnych Wind Sport w Krynicy Morskiej

 • Uczestnicy obozu powinni stawić się w szkole windsurfingu w Krynicy Morskiej najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:
  • punktualnego stawiania się na zajęcia
  • ścisłego wykonywania poleceń instruktorów lub innych pracowników
   szkoły windsurfingu podczas trwania zajęć na wodzie oraz poza zajęciami.
  • dbania o sprzęt windsurfingowy przydzielony do zajęć na wodzie.
  • utrzymania porządku na terenie szkoły windsurfingu w części z której korzystają.
  • natychmiastowego powiadomienia o uszkodzeniu sprzętu windsurfingowego używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do szkoły windsurfingu w Krynicy Morskiej.
 • W zajęciach grupowych mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby które ukończyły 8 lat.
 • Uczestnicy kursu odpowiadają materialnie za szkody powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, za uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 • Na terenie szkoły windsurfingu Wind Sport Krynica Morska zabrania się:
  • leków bez nadzoru lekarza lub opiekuna
  • zakłócania porządku wewnątrz bazy i podczas trwania zajęć na wodzie
  • spożywania alkoholu lub używania jakichkolwiek środków odurzających
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoła Wind Sport może:
  • upomnieć, czasowo odsunąć od zajęć na wodzie lub usunąć  z grupy całkowicie.
  • W przypadku wydalenia z grupy osoby niepełnoletniej opiekun grupy zobowiązany jest osobiście poinformować o tym fakcie rodziców lub opiekuna prawnego, jak również przekazać informacje co było podstawą odsunięcia od zajęć.
 • Szkoła windsurfingu Wind Sport w Krynicy Morskiej nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w przypadku odsunięcia uczestnika od zajęć z powodów wynikających z niestosowania się do regulaminów i zasad postępowania na terenie szkoły windsurfingu.

Stosując się do regulaminu sprawicie Państwo, że windsurfing stanie się prawdziwą przyjemnością.