Regulaminy

Informacje i Regulaminy

Dlaczego warto przeczytać regulaminy szkoły windsurfingu Akademia Ruchu w Krynicy Morskiej?

Jak wszystkie dziedziny tak i szkoły windsurfingu mają swoje wewnętrzne regulaminy. Znajomość zasad obowiązujących podczas kursu z pewności uchronią Was od niepotrzebnych rozczarowań, oraz sprawia ze windsurfing zarówno dla zaawansowanych i dla początkujących będzie przyjemnością. Celem regulaminu jest ułatwienie przyswajania nowych umiejętności przez naszych klientów oraz ułatwienia korzystania z naszej bazy.

Dlatego zanim zdecydujesz się na kurs przeczytaj regulamin który może Cię dotyczyć jako naszego klienta.

 • Regulamin przechowalni sprzętu windsurfingowego.
  • dotyczy klientów dysponujących własnym sprzętem windsurfingowym którzy nie chcąc nosić go codziennie z kwatery powierzaj go naszej szkole do przechowania
 • Obozów stacjonarnych.
  • Regulamin kempingu i obozów stacjonarnych- dotyczy klientów kursu decydujących się na zakwaterowanie w namiotach lub przyczepach kempingowych na terenie szkoły windsurfingu WindSport
 • Regulamin szkoleń praktycznych na wodzie.
  • Regulamin szkoleń praktycznych na wodzie- ten regulamin powinni przeczytać wszyscy Ci którzy zdecydują się na kursy windsurfigowe na każdym poziomie początkujący i zaawansowani. Bez względu na rodzaj szkolenia i bez względu ilość 3-6 osób w grupie czy tez szkolenie indywidualne
 • Regulamin wypożyczalni sprzętu windsurfingowego.
  • Regulamin przechowalni.- dotyczy klientów dysponujących własnym sprzętem windsurfingowym którzy nie chcąc nosić go codziennie z kwatery powierzaj go naszej szkole do przechowania
 1. Sprzęt windsurfingowy jest własnością szkoły windsurfingu Wind Sport 20-128 Lublin, ul Lwowska 38/47
 2. Żegluga na desce windsurfingowej dozwolona jest:
  • w godzinach od 9:00 do 21:00
  • przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta;
  • przy widzialności powyżej 2 mil morskich od linii brzegu.
 3. Wszystkie osoby niepełnoletnie w czasie uprawiania żeglugi powinny być ubrane w kamizelki ratunkowe.
 4. Zabrania się
  • Użytkowania desek windsurfingowych przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub podobnie działającego środka.
  • Używania desek windsurfingowych technicznie niesprawnych.
 5. Koszty naprawy wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia sprzętu pływającego ponosi użytkownik. W takim przypadku wyceny szkody dokonuje pracownik szkoły windsurfingu Wind Sport.
 6. Szkoła windsurfingu Wind Sport ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, oraz odebrać sprzęt w trakcie korzystania z niego osoby wypożyczającej jeśli uzna, że sprzęt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Każdy kto użytkuje jednostkę pływającą jest zobowiązany na wezwanie upoważnionego funkcjonariusza urzędu morskiego przedstawić jednostkę do inspekcji kontrolnej. Osobom naruszającym przepisy porządkowe Zarządzenia Porządkowego Nr2 Dyrektora Urzędu Morskiego z Gdyni z dnia 25 kwietnia 2002r. W sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 metrów oraz nie zatapialne jednostki o długości od 5-8 metrów wymierza się karę pieniężną w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991r. O obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DZ.U.Nr32, poz 131 z póżn. Zmianami).
 8. Szkoła windsurfingu Wind Sport, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki powstałe podczas wypożyczania sprzętu, w przypadku gdy użytkowanie sprzętu odbywa się poza kontrolą instruktorów i obsługi szkoły windsurfingu.
 9. Wypożyczenie sprzętu bez instruktora nie zobowiązuję szkoły windsurfingu do nadzoru nad korzystającym ze sprzętu i dbania o jego bezpieczeństwo.
 10. Wykupienie opcji asekuracja oznacza holowanie wypożyczającego w przypadku gdy wypożyczający będzie miał problemy z powrotem do brzegu.

Regulamin zajęć szkoły windsurfingu WndSport Krynica Morska

  • Każdy uczestnik szkolenia windsurfingowego prowadzonego przez Wind Sport w Krynicy Morskiej przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń pokazywanych przez instruktorów może odmówić ich wykonywania. Przystąpienie do zajęć zwalnia z odpowiedzialności instruktora, o ile nie stwierdzi się uchybień związanych z bezpieczeństwem kursantów.
  • Z uwagi na to, że szkolenia windsurfingowe trwają 4 godziny dziennie, w przypadku niedyspozycji i ograniczeń uniemożliwiających kontynuowanie zajęć na wodzie, uczestnik każdorazowo ma obowiązek poinformować instruktora.
  • Obowiązkiem uczestnika kursu jest sprawdzić czy sprzęt windsurfingowydostosowany jest do jego możliwości fizycznych oraz sprawdzić stan techniczny sprzętu przydzielonego do zajęć na wodzie.
   • W takim przypadku uczestnik ma obowiązek powiadomić instruktora lub innego pracownika szkoły windsurfingu o wadach sprzętu. W przypadku nie zgłoszenia uszkodzenia sprzętu lub jego elementów pracownikowi szkoły windsurfingu i przystąpienia do zajęć odbywających się na wodzie Wind Sport nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe podczas użytkowania wadliwego sprzętu windsurfingowego.
  • Szkoła windsurfingu Wind Sport nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
  • Na okres trwania kursu obowiązek ubezpieczenia się od wszelkich nieszczęśliwych wypadków jej uczestnika, oraz kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie szkoły windsurfingu Wind Sport.
  • Za uszkodzenie mienia lub zdrowia osób trzecich spowodowane przez uczestnika pod wpływem alkoholu środków odurzających jak również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu odpowiada sam uczestnik.
  • Przy uczestnictwie osób niepełnoletnich w szkoleniach sportowych warunki opisane w niniejszym regulaminie szkoły windsurfingu, są akceptowane przez rodziców i opiekunów którzy zobowiązani są do potwierdzenia przez podpisanie właściwego regulaminu.
  • Regulamin ten dotyczy imprez sportowych organizowanych przez Wind Sport i ma zastosowanie do szkoleń windsurfingowych, niezależnie od tego, czy uczestnicy szkoleń są początkujący czy zaawansowani.

Regulamin obozów stacjonarnych. Regulamin obozów stacjonarnych Wind Sport w Krynicy Morskiej

 • Uczestnicy obozu powinni stawić się w szkole windsurfingu w Krynicy Morskiej najpóźniej na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do:
  • punktualnego stawiania się na zajęcia
  • ścisłego wykonywania poleceń instruktorów lub innych pracowników
   szkoły windsurfingu podczas trwania zajęć na wodzie oraz poza zajęciami.
  • dbania o sprzęt windsurfingowy przydzielony do zajęć na wodzie.
  • utrzymania porządku na terenie szkoły windsurfingu w części z której korzystają.
  • natychmiastowego powiadomienia o uszkodzeniu sprzętu windsurfingowego używanego podczas zajęć i innego sprzętu należącego do szkoły windsurfingu w Krynicy Morskiej.
 • W zajęciach grupowych mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby które ukończyły 8 lat.
 • Uczestnicy kursu odpowiadają materialnie za szkody powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu, za uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 • Na terenie szkoły windsurfingu Wind Sport Krynica Morska zabrania się:
  • leków bez nadzoru lekarza lub opiekuna
  • zakłócania porządku wewnątrz bazy i podczas trwania zajęć na wodzie
  • spożywania alkoholu lub używania jakichkolwiek środków odurzających
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoła Wind Sport może:
  • upomnieć, czasowo odsunąć od zajęć na wodzie lub usunąć  z grupy całkowicie.
  • W przypadku wydalenia z grupy osoby niepełnoletniej opiekun grupy zobowiązany jest osobiście poinformować o tym fakcie rodziców lub opiekuna prawnego, jak również przekazać informacje co było podstawą odsunięcia od zajęć.
 • Szkoła windsurfingu Wind Sport w Krynicy Morskiej nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w przypadku odsunięcia uczestnika od zajęć z powodów wynikających z niestosowania się do regulaminów i zasad postępowania na terenie szkoły windsurfingu.

Stosując się do regulaminu sprawicie Państwo, że windsurfing stanie się prawdziwą przyjemnością.

Regulamin przechowalni szkoły Wind Sport w Krynicy Morskiej

 • Przechowalnia sprzętu windsurfingowego dostępna jest dla wszystkich, czynna w godzinach od 10 do18 w każdym dniu tygodnia, od poniedziałku do niedzieli.
 • Przechowalnia przyjmuje sprzęt windsurfingowy od osób pełnoletnich, posiadających ważny dokument tożsamości.
 • Osoba, która zostawia sprzęt windsurfingowy podpisuje oświadczenie, iż pochodzi on z legalnego źródła.
 • Sprzęt windsurfingowy zdeponowany w przechowalni wydawany jest do zajęć na wodzie wyłącznie przez pracownika szkoły Wind Sport.
 • Opłata za przechowanie sprzętu pobierana jest z góry.
 • Po przekroczeniu czasu przechowywania opłata jest naliczana dalej według cennika.
 • Szkoła windsurfingu Wind Sport Krynica Morska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie sprzętu, które zdarzy się w czasie użytkowania przez właściciela.
 • Wind Sport nie odpowiada za następstwa wad ukrytych sprzętu (np. pęknięcie masztu na otaklowanym pędniku).
 • W przypadku odbierania sprzętu windsurfingowego przez "osoby trzecie", fakt ten powinien być zgłoszony na piśmie, a osoba upoważniona do odbioru winna być wymieniona z imienia i nazwiska.